Đăk Ui là một xã miền núi, trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Đế quốc Mỹ nơi đây là vùng căn cứ Cách Mạng, địa bàn có vị trí quân sự quan trọng, giữ vai trò cửa ngõ phía Bắc thị xã Kon Tum, làm bàn đạp để đánh ra các vùng Đắk Tô - Tân Cảnh, Măng Đen, Măng Bút và thị xã Kon Tum. Nhân dân xã Đăk Ui có truyền thống yêu nước và truyền thống cách mạng.

Ngày 20/3/1960, xã Đăk Ui được chính thức thành lập, trên cơ sở là căn cứ lõm thuộc khu 1, trực thuộc H16 (huyện Kon PRẫy), lấy tên suối Tea Ui đặt tên cho xã là ĐăkUi, với 07 làng ( Đăk Pó, Kon Pong, Tam Năng, Kon Hra, Ngọc Rầng, Wang Tó, Kon Tum), dân số khoảng hơn 400 người. Đây là dấu mốc quan trọng cho nhân dân các dân tộc xã Đăk Ui, đã có chính quyền mới lãnh đạo xây dựng cơ sở cách mạng. Năm 1960, chi bộ Đăk Ui được thành lập với 3 đảng viên, đến năm 1962 với các tổ chức Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ cũng được thành lập.

Sau khi tỉnh Kon Tum được giải phóng 16-3-1975, xã Đăk Ui thuộc thị xã Kon Tum. Đến năm 1981, xã Đăk Ui tách một phần để thành lập xã Ngọk Réo. Đến năm 1985-1986, xã Đăk Ui tiếp nhận dân di cư của các tỉnh phía Bắc vào và xã Đăk Ui lúc này hình thành 10 thôn.

       Ngày 24/3/1994, huyện Đăk Hà được thành lập, xã Đăk Ui chuyển về trực thuộc huyện Đăk Hà. Đến năm 1996, tách một số thôn từ xã Đăk Ui để thành lập xã Ngọc Wang.

  Đầu năm 2014, xã Đăk Ui chia tách 3 thôn ( thôn 9, 10, 11) để thành lập xã Đăk Ngọk, đến nay, xã có 8 thôn với: 1.399hộ/ 6.645 khẩu, trong đó: Dân tộc thiểu số chiếm 84,9%; số dân theo đạo chiếm 51% dân số. Tỷ lệ hộ nghèo 62 hộ chiếm 4,29%; cận nghèo 22 hộ chiếm 1,52% số hộ toàn xã.

- Thu nhập bình quân đầu người năm 2022 đạt 48 triệu đồng/ người/ năm.  Hiện nay, xã đã đạt 19/19 tiêu chí NTM, được UBND tỉnh Kon Tum công nhận xã đạt chuẩn xã NTM Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới trong năm 2022.

- Đảng bộ xã có 12 chi bộ trực thuộc với 274 đảng viên (đảng viên dự bị 16 đồng chí, miễn sinh hoạt 36 đồnc chí); 11/12 chi bộ có chi ủy; 02 chi bộ bí thư kiêm thôn trưởng. Ban Chấp hành Đảng bộ xã có 15 đồng chí; Ban Thường vụ Đảng uỷ 05 đồng chí. có 5/8 thôn trưởng là Đảng viên đạt 62,5%; có 05/08 trưởng ban công tác mặt trận là đảng viên. Tổng số cán bộ, công chức xã là 21 người, đã được chuẩn hóa về chuyên môn, nghiệp vụ cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Người hoạt động không chuyên trách 10 người.

*  Về vị trí địa lý, dân số, điều kiện tự nhiên:

** Vị trí địa lý:

- Phía Đông: Giáp huyện Kon Rẫy.

- Phía Tây: Giáp xã Đăk Ngọk.

- Phía Nam: Giáp xã Ngọk Wang.

- Phía Bắc: Giáp xã Đăk Pxi.

** Diện tích tự nhiên:

Tổng diện tích tự nhiên               :9.518,77 ha, trong đó:

- Đất sản xuất nông nghiệp          : 2.453,08 ha.

- Đất lâm nghiệp                        : 5.753,26 ha.

- Đất nuôi trồng thủy sản            : 9 ha

- Đất ở                                       : 45,05 ha.

- Đất chuyên dùng                      : 494,55 ha.

- Đất chưa sử dụng                     : 763,83 ha.